Home » ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน: สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ by Ajaan Maha Boowa Nanasampanno
ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน: สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ Ajaan Maha Boowa Nanasampanno

ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน: สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะ

Ajaan Maha Boowa Nanasampanno

Published December 2011
ISBN :
ebook
322 pages
Enter the sum

 About the Book 

คำวา “กรรมฐาน” เปนศัพทพิเศษและเปนบทธรรมพิเศษทีวงพระธุดงคทานปฏิบัติกันมา แตองคของกรรมฐานแทนันมีอยูกับทุกคน ทังหญิงทังชาย ทังนักบวชและฆราวาส ไดแก เกศา โลมา เปนตน บางทานอาจยังไมเขาใจในคำวา กรรมฐาน หรือพระธุดงคกรรมฐาน วาเปนอยางไรบาง แตจะเขียนเฉพาะขMoreคำว่า “กรรมฐาน” เป็นศัพท์พิเศษและเป็นบทธรรมพิเศษที่วงพระธุดงค์ท่านปฏิบัติกันมา แต่องค์ของกรรมฐานแท้นั้นมีอยู่กับทุกคน ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งนักบวชและฆราวาส ได้แก่ เกศา โลมา เป็นต้น บางท่านอาจยังไม่เข้าใจในคำว่า กรรมฐาน หรือพระธุดงคกรรมฐาน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่จะเขียนเฉพาะข้อปฏิบัติแห่งธุดงคกรรมฐานสายของท่านพระอาจารย์มั่น นอกจากนี้ผู้เขียนไม่ค่อยสันทัดจัดเจนนักว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง เป็นเพียงเห็นๆ ผ่านๆ ไปบ้างเท่านั้น ไม่ค่อยมีโอกาสได้สนใจใกล้ชิดนัก เฉพาะสายของท่านอาจารย์มั่นพาดำเนินมานั้น พอเข้าใจบ้างตามที่เคยได้เห็นได้ยินและปฏิบัติมา แต่ก่อนจะเขียนเรื่องนี้ จึงขออธิบายคำว่ากรรมฐานอันเป็นทางดำเนินของท่านพอเป็นแนวทางเล็กน้อย เพื่อเข้ารูปกันกับปฏิปทาที่จะเขียนต่อไป